Regulamin

§1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad korzystania z Usług kosmetycznych, kosmetologicznych, podologicznych (oraz innych zleconych zleceniobiorcom w ramach prowadzonej działalności), które świadczone są w Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne, w Kluczach przy ulicy Dworskiej 19A lub w formie mobilnej.
  Działalność ta prowadzona jest przez Annę Kaczmarczyk pod nazwą Twoje piękno Anna Kaczmarczyk.
 2. Przed skorzystaniem z Usługi należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Skorzystanie z Usług równoznaczne jest z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 4. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 5. Rejestracja, korzystanie z Usług, uczestnictwo w Wizycie, podczas której są wykonywane Usługi, mogą być wykonywane jedynie u osób pełnoletnich (Klientów).
  Osoby niepełnoletnie mogą skorzystać z usługi jedynie za uprzednią zgodą ich opiekuna/ rodzica/ przedstawiciela ustawowego, która winna być wyrażona w postaci pisemnej przed rozpoczęciem Usługi.

§2. Rejestracja

 1. Usługi wykonywane są po uprzedniej rejestracji, dokonanej telefonicznie (na numer firmowy), poprzez firmowy Messenger lub osobiście w siedzibie firmy.
  W wyjątkowych sytuacjach Klient może skorzystać z Usługi poza kolejnością, o których mowa jest w niniejszym Regulaminie.
 2. Wizyty można umawiać telefonicznie poprzez Rejestrację, która czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, poza czwartkiem, w który czynna jest w godzinach 12:00-20:00.
 3. Klienci rejestrowani są zgodnie z obowiązującym grafikiem.
 4. W sytuacji braku miejsc w grafiku, Klient może być zapisany na listę rezerwową. Uprawnia ona do skorzystania z Usługi, gdy inny Klient dokonał skutecznej Rezerwacji i został umówiony na wizytę, która została anulowana, nie odbyła się lub odwołał wizytę.
 5. Pracownik Rejestracji lub inny pracownik, umawiający wizytę jest uprawniony do przeprowadzenia wstępnego wywiadu dotyczącego problemu, z jakim zgłasza się Klient, celem oszacowania czasu trwania Usługi.
 6. Podczas Rejestracji Klient zostanie poproszony o następujące dane:
  Imię i nazwisko
  2. Numer telefonu do kontaktu
  3. Adres e-mail
  4. Wiek Klienta
  5. Informację czy Usługa będzie realizowana z Bonu Podarunkowego.
  Zostanie także poinformowany o wysyłce sms z przypomnieniem o terminie wizyty, o czym mowa jest poniżej.
 7. W określonych sytuacjach Klient zostanie poproszony o przesłanie zdjęć części ciała, której dotyczyć będzie Usługa (na adres mailowy: kontakt@podologiakosmetyka.pl lub numer telefonu: 690 960 150).
 8. Pomiędzy poszczególnymi wizytami zaplanowane są 10 minutowe przerwy celem dezynfekcji gabinetów.
 9. Dzień przed planowaną wizytą, Klient otrzyma sms z przypomnieniem o terminie wizyty i zobowiązany jest do potwierdzenia swojej obecności na wskazany numer telefonu w formie sms lub telefonicznie, o czym informowany jest podczas rozmowy telefonicznej w chwili dokonywania rezerwacji wizyty.
 10. Pracownik firmy może także wykonać połączenie telefoniczne celem potwierdzenia wizyty na dzień przed lub w dniu zaplanowanej wizyty.
 11. W sytuacji niepotwierdzenia Wizyty przez Klienta drogą telefoniczną lub poprzez wiadomość sms, najpóźniej w dniu poprzedzającym wizytę zgodnie z godzinami pracy gabinetu (od poniedziałku do piątku do godziny 17:00, czwartki do godziny 20:00), Wizyta ta zostanie uznana za aktualną przez Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne.

§3. Rezygnacja z Wizyty, odwołanie Wizyty

 1. Na zarezerwowaną wizytę Klient zgłasza się min. 10 minut przed zaplanowaną godziną.
 2. Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie, wynikającej z możliwości wystąpienia dodatkowych okoliczności w zakresie wykonywanych usług, z przyczyn niezależnych od Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne. Jeśli przesunięcie godziny Wizyty będzie dłuższe niż 15 minut wówczas Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne poinformują telefonicznie Klienta o przesunięciu terminu Wizyty.
 3. Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Usług, jeśli Klient spóźnia się na wizytę co najmniej 15 minut w stosunku do umówionego terminu.
  Klient może poinformować Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne o okolicznościach skutkujących spóźnieniem, na co Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne może wyrazić zgodę na późniejsze rozpoczęcie Wizyty jednak ze skutkiem skrócenia jej trwania.
 4. Nieprzystąpienie do Wizyty przez Klienta bez uprzedniego odwołania Wizyty uprawnia Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne do obciążenia Klienta kosztami niezrealizowanej Wizyty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 5. Odwołanie wizyty później niż 24 godziny przed zaplanowanym terminem skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 50% ceny zabiegu, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Należność zostanie doliczona do ceny przy wykonaniu następnej usługi. W przypadku umówionej ogólnej usługi na twarz (zabieg na twarz), uznaje się za umówioną wizytę najtańszą na twarz, zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku nieumówienia kolejnej wizyty Klient jest zobowiązany uiścić opłatę na konto:
  Twoje piękno Anna Kaczmarczyk 40114020040000350274780804.
 6. W przypadku dwukrotnej sytuacji niepojawienia się Klienta na umówioną wizytę, podczas rezerwacji kolejnego terminu Klient jest zobowiązany do zapłaty zadatku w wysokości 100% usługi. Zadatek ten przepada w całości w sytuacji niepojawienia się Klienta na umówiony czas wizyty.
 7. Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przed jej rozpoczęciem. Wówczas zaproponuje nowy termin Wizyty.
 8. W sytuacji wystąpienia nagłej sytuacji i nie przewidzianej (siła wyższa: choroba, brak dostaw energii elektrycznej lub przerwy w dostawie energii elektrycznej, etc.), Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologicze, powiadomi Klienta o tym fakcie najszybciej jak to tylko możliwe i zaproponuje kolejny termin na wizytę.
 9. Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne nie udziela konsultacji telefonicznie. Konsultacje odbywają się jedynie w siedzibie firmy.
 10. Klienci, którzy dokonali Rezerwacji i umówili termin wizyty zgodnie z obowiązującym grafikiem, mają pierwszeństwo przyjścia na Wizytę. W wyjątkowych sytuacjach, w których pojawiły się powikłania Pozabiegowe lub wymagających natychmiastowej konsultacji, Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne zastrzega sobie prawo do możliwości przyjęcia Klienta bez wcześniejszej rejestracji.
 11. Klient ma prawo odwołać/przełożyć wizytę najpóźniej na 12 godzin przed zaplanowaną wizytą. Odwołanie wizyty po tym czasie uprawnia Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne do obciążenia Klienta kosztami wizyty.

§4. Przebieg wizyty

 1. Wszystkie usługi, wykonywane w Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne, wykonywane są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i umiejętności w ramach stanowiska.
 2. Przed pierwszą wizytą, Klient jest zobowiązany do wypełnienia niezbędnych dokumentów, na podstawie których zostanie przeprowadzony dodatkowy wywiad w gabinecie (oświadczenia, klauzula informacyjna, dokumenty RODO, formularz stanie zdrowia, zgoda na wykonanie zabiegu podologicznego/kosmetologicznego, karta Klienta/Pacjenta). W gabinecie specjalistycznym Klient jest zobowiązany do zapoznania się i podpisania dokumentu wykluczającego przeciwwskazania do zabiegu.
 3. Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu, Klient zostaje poinformowany o proponowanej terapii lub zabiegu. Na życzenie Klienta, zostaje także poinformowany o kosztach zabiegu (cennik dostępny także w siedzibie firmy przy recepcji oraz na podologiakosmetyka.pl).
 4. Pełen zakres usług, wykonywanych przez Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne, dostępny jest na stronie internetowej: podologiakosmetyka.pl
 5. Specjalista może odmówić wykonania usługi jeśli Klient nie zachowuje podstawowych zasad higieny, kultury osobistej, naruszając tym samym godność osobistą Specjalisty. Ponadto w sytuacji, w której Specjalista uzna, że usługa zagraża zdrowiu Klienta.

§5. Płatność

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane usługi, wykonane w Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne. Szczegółowy cennik znajduje się na stronie internetowej: podologiakosmetyka.pl oraz w siedzibie firmy.
 2. W Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne możliwe są następujące formy płatności:
  Gotówka
  2. Karta
  3. Blik
  4. Przelew
  5. Bon podarunkowych (voucher)
 3. Zapłata za wykonane usługi następuje po odbytej wizycie, z wyjątkiem przypadków określonych niniejszym Regulaminem, za które klient jest zobowiązany zapłacić w całości lub w części (w postaci zadatku) przed wykonaniem usługi lub w przypadku płatności za usługę pomimo jej niewykonania z uwagi na wystąpienie okoliczności, leżących po stronie klienta.
 4. W przypadku klientów korzystający z bonów podarunkowych (voucherów), klient zobowiązany jest okazać i zostawić w rejestracji bon podarunkowy po wykonanej usłudze, w momencie płatności. W innym przypadku, usługi podlegają płatności jak w pkt.2, §5.

§6. Bony podarunkowe (Vouchery)

 1. W Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne dostępne są bony podarunkowe (vouchery), które można nabyć w siedzibie firmy na dowolną kwotę lub konkretny zabieg.
 2. Każdy bon podarunkowy posiada swój indywidualny numer, nadawany przez pracownika Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne w trakcie jego zakupu.
 3. Bon upominkowy można zrealizować w Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne w zakresie oferowanych usług zgodnie z obowiązującym cennikiem. Ponadto bon upominkowy można zrealizować na kosmetyczne i podologiczne produkty pielęgnacyjne dostępne w siedzibie firmy.
 4. Usługi, zakupione w ramach bonu upominkowego, realizowane są w dni i godziny otwarcia gabinetów.
 5. Zarówno rezerwacja, jak i odwołanie wizyty z bonu podarunkowego odbywa się na zasadach ogólnych, określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Bon upominkowy zachowuje ważność 3 miesięcy od daty zakupu (data ważności zapisywana jest na każdym egzemplarzu podczas zakupu).
 7. Istnieje możliwość przekazania bonu podarunkowego osobie trzeciej, o czym należy powiadomić personel Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne w momencie rezerwacji wizyty.
 8. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na gotówkę.
 9. Bon podarunkowy nie łączy się z innymi promocjami.

§7. Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji za wykonaną usługę, w terminie do 5 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów. Składając reklamację Klient jest zobowiązany do szczegółowego opisania stanu faktycznego, a także wskazania zasadności rozważania reklamacji.
 2. Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej (e-mail) na adres: kontakt@podologiakosmetyka.pl, osobiście w formie papierowej w siedzibie firmy za potwierdzeniem przyjęcia przez pracownika (w rejestracji) lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres: Twoje piękno Anna Kaczmarczyk, ul. Dworska 19A, 32-310 Klucze.
  W miarę możliwości klient powinien dołączyć do reklamacji dokumentację fotograficzną.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne w terminie 30 dni roboczych od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Klient dostanie odpowiedź zwrotną o zasadności lub braku podstaw do uznania Reklamacji za zasadną. Odpowiedź zostanie odesłana w formie elektronicznej lub za pośrednictwem listu poleconego, na wskazany w Reklamacji adres zwrotny.
 4. W sytuacji uznania Reklamacji za zasadną Klientowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne lub zwrot kosztów wykonanej usługi. Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne ma także prawo zaproponować inne korzyści klientowi.
 5. W przypadku kwestionowania usługi wykonanej w Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne bezpośrednio po jej wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z obowiązku zapłaty za wykonaną usługę (zgodnie z obowiązującym cennikiem). W przypadku zasadności żądań, ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne zastrzega sobie prawo do zwolnienia Klienta z opłaty za wykonaną usługę, jeśli uzna to za zasadne.
 6. Reklamacja nie obejmuje takich powikłań jak: ból, krwiak, zasinienie, krwawienie po zabiegu, odczucie dyskomfortu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki, a także powikłań będących następstwem zatajenia prawdziwych informacji o stanie zdrowia Klienta, jego chorobach, zażywanych lekach – jeżeli objawy te wiążą się z wykonywanymi czynnościami w ramach usługi lub wynikają z indywidualnych predyspozycji klienta. Reklamacja nie obejmuje także wszelkich możliwych reakcji pozabiegowych, o których Klient został poinformowany w trakcie wizyty i które są możliwą naturalną reakcją organizmu na wykonany zabieg.

§8. Odpowiedzialność

 1. Każdy Klient odpowiada w pełnej wysokości za wszelkie szkody, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia w Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.
 2. Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy zostawione na terenie firmy (w tym: torby, plecaki, odzież wierzchnia, parasole, portfele i in.). Klient sam ponosi odpowiedzialność za przedmioty należące do niego.
 3. W przypadku niezastosowania się do zaleceń niniejszego Regulaminu, złożenie nieprawdziwych informacji w kwestii stanu własnego zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, zatajenie informacji o przyjmowanych lekach, suplementach, witaminach, Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne są wyłączone z odpowiedzialności za wykonane usługi.
 4. Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne nie odpowiada za niezadowolenie klienta z efektu końcowego usługi, które wynika z subiektywnych odczuć klienta, jeśli usługa została wykonana z należytą starannością, zgodnie ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 5. Klient jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich zaleceń, jakie zostały mu przekazane podczas wizyty.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie osoby, przebywające na terenie Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne, zobowiązane są do przestrzegania całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu, wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, a także do całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innych używek odurzających.
 2. Na terenie Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 3. Każdy klient ma prawo wglądu do regulaminu Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne w siedzibie firmy (recepcja), w social mediach oraz na stronie www.podologiakosmetyka.pl
 4. Wszelkie spory, wynikające ze świadczonych usług w Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne, w pierwszej kolejności powinny zostać rozwiązane polubownie.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.10.2023 roku.
 6. Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym Klient zostanie poinformowany podczas wizyty.
 7. W przypadku niewyrażenia zgody na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości wykonania usługi w Twoje piękno gabinety kosmetyczne i podologiczne.